Trivselregler

Här hittar du trivselregler för Bostadsrättsföreningen Axet, Blandsädesgatan 2-8 i Mölndal.

Vem ansvarar för att trivselreglerna följs?
Alla som bor och vistas i BRF Axet har först och främst ett ansvar för sig själva och att deras eget hushåll följer dessa regler, att man visar respekt för sina grannar, vår gemensamma fastighet och utemiljö.

Om det skulle vara så att man blir störd eller upplever att någon granne överskrider dessa trivselregler, då har man ett ansvar själv som boende i BRF Axet att prata med vederbörande först.

Skulle detta ske vid upprepande tillfällen och att man inte når fram till grannen eller att det inte får effekt, då kan man informera styrelsen. Men först har man ett eget ansvar att ha en dialog med sina grannar om trivselreglerna i BRF Axet.

Vad är styrelsens uppdrag?
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller för dig som bostadsrättsinnehavare, dina familjemedlemmar och gäster liksom inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och hyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar i föreningen. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har du några frågor?
Har du funderingar över något rörande att bo i bostadsrätt är du alltid välkommen att kontakta föreningens styrelse eller förvaltare. Här hittar du kontaktuppgifter.

Ordningsregler i BRF Axet

1. Allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer på fastigheten och gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

 • Om akut skada inträffar i fastigheten så som brand kontakta 112. Vid vattenläcka eller annan akut skada kontakta fastighetsskötaren här eller enligt anslag i din trappuppgång. Utanför normalarbetstid kontakta SOS Alarm, 031 - 334 12 11.


2. Säkerhet

 • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter din in- och utpassering.

 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten eller i miljöhuset. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen.

 • Lämna inte källardörrar olåsta.

 • Var försiktig vid grillning, öppen eld är inte tillåtet. 

 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.

 • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.


3. Gemensamma kostnader
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten/uppvärmning, sophämtning samt elförbrukning för gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

För byte av kranpackning, hjälper gärna vår fastighetsskötare till. Här hittar du kontaktuppgifter till honom.

4. Balkonger & altaner
Balkonger och altaner får INTE användas för:

 • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

 • Skakning av mattor

 • Grillning på grund av brandrisken, använd angivna grillplatser på gården.


Placera blomlådor innanför balkongräcket. Se till att balkong- eller altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

5. Matning av fåglar
Matning av fåglar är INTE tillåten inom fastigheten och BRF Axets utemiljö på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.

6. Tvättstuga
Föreningen tvättstugor är belägna i gårdshuset. Det finns 5 tvättstugor. 4 vanliga; röd, blå, grön och orange. 1 grovtvätt; gul. Man får tvätta varje dag (måndag – söndag), dygnet runt. Man bokar tvättid genom bokningsprogrammet Aptus via en app, hemsida eller genom bokningstavlan som är belägen utanför tvättstugorna.

Tvättstugorna får endast användas för hushållstvätt för boende i BRF Axet. Mattor får enbart tvättas i grovtvättstugan. Du ska städa efter dig.


7. Cyklar, mopeder, barnvagnar & rullatorer
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelförråden eller på gården i cykelställ och inte ställas utanför porten. Cyklar får inte förvaras i barnvagnsförråden. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén. Dessa förvaras i speciella barnvagnsutrymme på bottenplan i respektive trappuppgång.

8. Samlingslokal
I lokalen får max 40 personer vistas. Du som hyr ansvarar för att lokalen städas och lämnas i samma skick som när du kom. Rökning är förbjuden i lokalen. Djur får inte vistas i lokalen då nästkommande gäster kan vara allergiker. Ingen övernattning får ske i lokalen.
Hyresgästen som hyr lokalen ansvarar för att dessa och BRF Axets allmänna ordningsregler följs.

 

9. Gården

 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar och saker samlas ihop efter dagens slut.

 • Grillning på gården får endast ske vid de fasta grillplatserna – det är viktigt att man håller rent, tar med sina sopor och städar efter sig. Detta för allas trevnad.

 • Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna.

 • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.


10. Avfallshantering, elektronikavfall & kemiska produkter

 • Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i miljöhuset. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

 • De gröna sopkärlen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte sopor sprids i kärlet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

 • Till matavfall används endast speciella papperspåsar som finns att hämta i miljöhuset som sedan slängs i de bruna sopkärlen. Använd inte plastpåsar!

 • Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning.

 • Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i källsorteringen utan ska lämnas på närmaste återvinningscentral.

 • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i källsorteringen. Miljöhuset har speciella kärl för mindre elektroniskt avfall. För större elavfall så får du själv transportera till närmaste återvinningscentral.

 • Avfall från renovering såsom skåpstommar, byggdamm och dylikt samt möbler eller liknande ska fraktas till återvinningscentralen och får under inga omständigheter lämnas i eller vid miljöhuset.


11. Källare
I källare får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren. Det är förbjudet att röka i källaren.

12. Digital TV & parabolantenn
BRF Axet är ett Comhem-hus. Från den 26 maj 2020 kommer Comhem enbart erbjuda digital-tv. För att kunna se på dessa kanaler behövs en tv-apparat som kan visa digital-tv eller att man kompletterar sin tv med en digitalbox.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

13. Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

14. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i samlingslokal, gården, trapphus och tvättstuga. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följas vardagar från kl 22.00 till kl 0700.

Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan. Regler för renovering se punkt 17.

15. Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Styrelsen följer fastighetsägarnas rekommendationer kring andrahandsuthyrning och beviljar maximalt uthyrning om 1 år i taget i maximalt 2 år (2 perioder). För mer information och blankett för ansökan om andrahandsuthyrning, klicka här.

16. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att reparera om något går sönder. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för de som drabbas.

Som boende i bostadsrätt är en del av risken för skador redan reglerad i och med upplåtelsen. Ansvaret för skador där du har underhållsansvaret gäller även om du själv inte orsakat skadan. För att skydda sig mot obehagliga överraskningar vid dessa skador, behöver du själv teckna en särskild hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg.

17. Renovering & förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar och renoveringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill renovera kök eller badrum. Läs mer om renoveringsregler här.

Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Viktigt är att man anlitar en fackman vid renovering av vatten/våtutrymmen samt att styrelsen kräver kvalitetsdokument och detta på grund av försäkringskrav.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Renoveringstider störande arbeten är mån-fred 07:00-20:00, lördag 10:00-18:00. OBS! Ingen för omgivningen störande renovering på söndagar eller andra röda dagar!

 

Läs mer om regler kring renovering i BRF Axet samt ladda ner en renoveringsansökan här.

18. Om du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse, eller läs här på hemsidan. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum.

Blankett för medlemsansökan/utträde finns här. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet (kontraktet) lämnas till styrelsens förvaltare.


Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar, dem kan du läsa här.